· 

Sharm el Shaikh 2002

Sharm el Shaikh, Radisson Golden Resort

Dahab

Sinai - Farbencanyon